Juridische kennisgeving en privacybeleid

Geregistreerd kantoor Plaza de Vicente Iborra 3, 1e verdieping, 46003 Valencia (Spanje)
Telefoon: +34 963 210 219
E-mail: lopd@casualhoteles.com

1. Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website Casual Hoteles zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Het gebruik op alle webpagina's die eigendom zijn van Casual Hoteles impliceert de volledige aanvaarding door de Gebruiker van alle Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn telkens wanneer de gebruiker deze bezoekt.

Casual Hoteles behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

2. Gebruik van de website, diensten en inhoud

De gebruiker is verplicht om deze pagina, de diensten en de inhoud ervan correct te gebruiken, zonder inbreuk te maken op de fundamentele rechten, de huidige wetgeving, de goede trouw, algemeen aanvaard gebruik, de openbare orde en de bijzondere voorwaarden van bepaalde diensten. Elk gebruik voor illegale doeleinden of dat in strijd is met de rechten van Casual Hoteles en zijn eigenaren of een derde partij is verboden, of dat op enigerlei wijze de normale werking van de pagina of enige computerapparatuur of documenten van welke aard dan ook in de website schaadt. dezelfde. Met betrekking tot de inhoud (informatie, teksten, grafieken, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, ontwerpen, enz...) is het in het bijzonder verboden:

• De reproductie, distributie of wijziging ervan of op enige andere wijze de openbare communicatie ervan, tenzij toestemming is verkregen van de legitieme eigenaren of dit wettelijk is toegestaan;
• Het auteursrecht en andere identificerende gegevens van het voorbehoud van rechten van Casual Hoteles of zijn eigenaren, digitale vingerafdrukken of andere technische middelen voor herkenning verwijderen of wijzigen;
• Probeer de inhoud van de website te verkrijgen op een andere manier dan die beschikbaar is voor de gebruikers of die gebruikelijk zijn op internet, op voorwaarde dat deze laatste geen schade toebrengen aan de Casual Hoteles website.
• Berichten verzenden of ketens van elektronische berichten verzenden waar de ontvangers niet om hebben gevraagd of waar de ontvangers niet mee hebben ingestemd. Gebruikers of derden die schade ondervinden door het ontvangen van ongevraagde berichten kunnen Casual Hoteles hiervan op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: lopd@casualhoteles.com
• Evenzo is het verboden distributielijsten te gebruiken en de daaruit verzamelde gegevens aan derden ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de hierboven aangegeven activiteiten. Met betrekking tot de site verbindt de gebruiker zich er in het bijzonder toe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en in het algemeen elk materiaal dat:

• Het aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige of in het algemeen in strijd zijnde handelingen met de wet, de algemeen aanvaarde moraal en goede gewoonten, of de openbare orde; of toegang verleent tot producten, elementen, berichten en/of diensten die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk, vernederend zijn of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken of de openbare orde;
• Vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of voortijdig is, en potentieel misleidend is over het doel ervan of de bedoelingen van de communicator;
• Omdat het intellectueel of industrieel eigendom is van derden, is het bedoeld om te worden gebruikt zonder hun voorafgaande toestemming;
• De bedrijfsgeheimen van derden schendt of de regelgeving over de vertrouwelijkheid van communicatie overtreedt;
• Op welke manier dan ook de reputatie van Casual Hoteles of derden schaadt, of, waar van toepassing, illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormt, en in het algemeen oneerlijke concurrentie; Casual Hoteles of derden, of die elektronische documenten en bestanden die op genoemde apparatuur zijn opgeslagen kunnen beschadigen;
• Bevat andere HTML-tags dan die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door Casual Hoteles

3. Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud van de Casual Hoteles webpagina's is onderworpen aan de regelgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom. De rechten op de inhoud komen toe aan Casual Hoteles of derden, indien van toepassing. De gebruiker mag alleen een privékopie van de inhoud bekijken en verkrijgen zolang deze kopie uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is en het gebruik ervan voor commerciële doeleinden ten strengste verboden is.

4. Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

Casual Hoteles is niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en/of producten die door derden worden aangeboden en/of geleverd via de website Casual Hoteles of voor de inhoud die door derden wordt aangeleverd. Casual Hoteles garandeert niet de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten op haar website, noch is zij verantwoordelijk voor directe of indirecte schade in verband met het gebruik van de inhoud van haar website. Casual Hoteles garandeert niet dat de inhoud van haar pagina geschikt of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat de gehele of een deel van de inhoud van de Casual Hoteles-website in andere landen dan Spanje als illegaal wordt beschouwd, is de toegang daartoe en het gebruik ervan door gebruikers verboden, en in het geval dat dit gebeurt, zal het uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die verplicht zijn de toepasselijke nationale wetgeving na te leven. Het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die op de Casual Hoteles website verschijnt en/of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "links" die verschijnen op de @@hotelpagina @@ zal worden overgedragen uitgevoerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van degenen die dit soort handelingen uitvoeren, waarbij Casual Hoteles in geen geval verantwoordelijk is voor eventuele schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit genoemd gebruik of deze activiteiten.